سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان  
پژوهشگر و مبلغ 
1370/07/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
موسسه مذاهب اسلامی  
پژوهشگر  
1378/07/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
موسسه دار الحدیث  
محقق و مصدر یاب  
1378/07/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان 
محقق و مبلغ 
1370/07/02 
 
تبلیغی 
همکاری 
موسسه دارالحدیث 
محقق و مصدر یاب 
1378/07/05 
 
علمی،پژوهشی